بالۋانعا ءتۇستى، بايگەگە شاپتى، ساداق تارتتى ... اۋىل - قىستاق مادەنيەت مەرەكەسى اۋىل - قىستاق ساياحاتىن جانداندىردى

日期:2023年05月31日
来源:新疆日报
【字体:

     5 - ايدىڭ 27 - كۇنى التاي قالاسى قاندىعاتى اۋىلى مادەنيەت، ساياحات مەرەكەسى بەس بارماق اراسانى كورىنىس وڭىرىندە اشىلدى. قيمىلدىڭ ناق مايدانىنداعى كۇرەس، تاس كوتەرۋ، ساداق اتۋ، بايگە سياقتى بۇقارالىق مادەنيەت، دەنە تاربيە قيمىلدارى ءبىر قىدىرۋ ساياحاتشىلاردى كەلىپ تاماشالاۋعا باۋرادى.


  5 - ايدىڭ 27 - كۇنى قيمىلدىڭ ناق مايدانىندا ەكى بالۋان كۇرەسىپ جاتىر. سۋرەتتى ارداق بەيىسقان تۇسىرگەن


  5 - ايدىڭ 27 - كۇنى قيمىلدىڭ ناق مايدانىندا شەبەرلەر ساداق اتۋ قيمىلىنا قاتىناسۋدا. سۋرەتتى ارداق بەيىسقان تۇسىرگەن