قاعاز قيما ۇيرەنىپ، ىنتىماقتى ءسوز ەتتى

日期:2021年12月27日
来源:新疆日报
【字体:

  12 - ايدىڭ 21 - كۇنى، قۇتىبي اۋدانى بەيزاتتىق مادەنيەت مۇرا نىسانى قيما سۋرەت ونەرىنىڭ ۋاكىلدىك مۇراگەرى ۋاڭ حۇڭجۇڭ (1 - قاتارداعى وڭنان 2 - ادام) تۇرعىندارعا قيما سۋرەت ونەرىن ۇيرەتۋدە.

  سول كۇنى، قۇتىبي اۋدانى قۇتىبي قالاشىعى مەيحۋا الەۋمەتتىك اۋماعى ۇلتتار ىنتىماعى بىرلەسكەن دوستىق قيمىلىن ورىستەتتى، الەۋمەتتىك اۋماق كادرلارى، قاراستى اۋماقتىڭ تۇرعىندارى جانە جۇپ قۇراعان تۋىستار ءبىر اراعا باس قوسىپ، اڭگىمە دۇكەن قۇرىپ، قيما سۋرەت ۇيرەنىپ، ۇلتتار ىنتىماعى سۇيىسپەنشىلىگىن بىرگە باياندادى. سۋرەتتى ما گۋاڭيۋان تۇسىرگەن