ىنتىماقتى اڭگىمەلەپ، جۇڭچيۋ مەرەكەسىن تويلادى

日期:2021年09月21日
来源:新疆日报
【字体:

  9 - ايدىڭ 19 - كۇنى، اۋات اۋداندىق اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل - قىستاق مەكەمەسىنىڭ تامتوعىراق قالاشىعى تومەنتام توعىراق قىستاعىندا تۇراتىن «ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ» قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى جۇپ قۇراعان تۋىستارمەن بىرلىكتە ايكۇلشە جەپ، شۇيىركەلەستى، جۇڭچيۋ مەرەكەسىن بىرگە تويلادى. سۋرەتتى باۋ لياڭتيىڭ تۇسىرگەن