ونسۋ كوكيار قالاشىعى: جاڭعاق − جەرگىلىكتى ورىننىڭ كىرىسىن ارتتىراتىن ءدىلدالى جەمىسىنە اينالدى

日期:2023年08月10日
来源:新疆日报
【字体:

  قازىر، ونسۋ اۋدانى كوكيار قالاشىعىنىڭ كوك قابىقتى جاڭعاعى ارت-ارتىنان پىسۋ مەزگىلىنە ٴوتتى. 7 ـ ايدىڭ 31 ـ كۇنى، كوكيار قالاشىعى كوبي جاڭا قىستاعىنداعى جاڭعاق باعىندا جاپ ـ جاسىل جاڭعاق جاپىراقتارىمەن كومكەرىلىپ تۇر، قىستاق تۇرعىندارى ءبىر جاعىنان جاڭعاق ۇزسە، ەندى ءبىر جاعىنان مول ٴونىم شاتتىعىن سەزىندى.

  تاياۋ جىلداردان بەرى، ونسۋ اۋدانىنداعى قاتىستى تاراۋلاردىڭ پارمەندى قولداۋىندا، كوكيار قالاشىعى قازىرگى بار بايلىققا سۇيەنىپ، جاڭعاق ەگىمشىلىگى كاسىبىن بار كۇشپەن دامىتتى، قازىر جاڭعاق كوكيار قالاشىعىنىڭ تىرەكتى كاسىبىنە اينالدى.


قىستاق تۇرعىندارى جاڭعاق تەرۋمەن قاربالاستاۋدا.


  ونسۋ اۋداندىق توعىسپالى مەديا ورتالىعىنىڭ كوبي جاڭا قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ جاڭعاق جيناۋىنا كومەكتەسۋدە.


ەندى عانا جيناپ الىنعان كوك قابىقتى جاڭعاق ەرەكشە ادەمى كورىنەدى.

  سۋرەتىن ٴتۇسىرىپ، حابارىن جازعان ەرىكتى ٴتىلشى احات مولاتۇردى، ٴدىلبار تۇرسىن، اينۇر تىلەم