پارتيا 20 - قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن بەلسەنە ۇيرەندى

日期:2022年10月25日
来源:新疆日报
【字体:

  10 - ايدىڭ 21 - كۇنى، ساۋان قالالىق ءادىليا مەكەمەسى، حالىق پروكۋراسىنىڭ داچۋان اۋىلى چىڭجياۋ شىعىس قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى قىستاق كادرلارىمەن بىرگە پارتيا 20 - قۇرىلتايىنىڭ رۋحىن ۇيرەندى. سۋرەتتى تيانشان تورى - شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى چين مەيحۋا تۇسىرگەن