قىزمەت اترەتى ”ساعات التى جارىمداعى“ شاعىن ساباقحانانى اشىپ، وقۋشىلاردىڭ جازدىق دەمالىس تۇرمىستارىن بايىتتى

日期:2022年08月08日
来源:新疆日报
【字体:

  ءدال وسى كەز اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ قاربالاس مەزگىلى، سونداي - اق بالالاردىڭ جازدىق دەمالىس تۇرمىستارىنىڭ باستالعان شاعى، شايار اۋدانى تارىم اۋىلى ساڭتام قىستاعىنىڭ ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ سىرت جەردە جۇمىس ىستەيتىنىن، تاڭ بوزىنان كەتىپ، قاس قارايعاندا ورالىپ، بالالاردىڭ جازدىق دەمالىس تاپسىرمالارىن ورىنداۋىنا قارايلاسۋعا مۇرساسى كەلمەيتىنىن ۇعىسقاننان كەيىن، قىستاق كوميتەتىنىڭ ءماجىلىس بولمەسىنەن پايدالانىپ، ”ساعات التى جارىمداعى“ شاعىن ساباقحانانى اشىپ، قىستاقتاعى اۋىلعا ورالعان داشۋە وقۋشىلارىن ۇسىنىس ەتىپ، بالالارعا اعىلشىن ءتىلى، ماتەماتيكا. ادەبيەت سىندى پاندەردىڭ جازدىق دەمالىس تاپسىرمالارىن ورىنداتىپ، ساباق پىسىقتاتتى.

  بۇل رەتكى ”ساعات التى جارىمداعى“ شاعىن ساباقحاناسى قيمىلىنىڭ ورىستەتىلۋى، باستاۋىش مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ جازدىق دەمالىس تۇرمىستارىن بايىتىپ عانا قالماستان، داشۋە وقۋشىلارىنا قوعامدىق امالياتقا قاتىناساتىن تۇعىر ازىرلەدى، داشۋە وقۋشىلارى ەرىكتىلەرىنىڭ سەرىك بولۋىندا، وقۋشىلاردىڭ جازدىق دەمالىستارى ءمان - ماعىنالى، تابىستى وتەتىن بولدى.

  اۋىلعا ورالعان داشۋە وقۋشىسى ءماردان: ”مەن اۋىل - قىستاقتان شىققان داشۋە وقۋشىسىمىن، اۋىل - قىستاقتا وي - ورەسىن ۇشتاعىسى كەلەتىن، بىلىمگە قۇشتار بالا كوپ، ءوزىمنىڭ ۇيرەنگەن بىلىمدەرىممەن، جازدىق دەمالىستاعى قوعامدىق اماليات قيمىلى ارقىلى قىستاقتاعى بالالار ءۇشىن قولدان كەلەتىن ىستەردى ىستەسەم، ءوزىم دە كوڭىلدى بولامىن. ولاردىڭ دەمالىسىن كوڭىلدى وتكىزىپ، كوپ ءبىلىم ۇيرەنىپ، ەسەيگەننەن كەيىن ءوز اتا - مەكەنىنە ءبىر كىسىلىك ۇلەسىن قوسۋىن ءۇمىت ەتەمىن“،- دەدى.

  وقۋشى گۇزالنۇر بىلاي دەدى: ”قازىر قىستاقتا جازدىق دەمالىس شاعىن ساباقحاناسى اشىلىپ، ءبىزدىڭ جازدىق دەمالىس تۇرمىسىمىزدى بايىتتى، دوس - جاراندارىم دا كوبەيدى، مەن وتە قۋانىشتىمىن“.