سۋرەتتى حابار

日期:2021年12月23日
来源:新疆日报
【字体:

  12 - ايدىڭ 18 - كۇنى، چەرچەن اۋداندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمىنىڭ اچچان قالاشىعىنىڭ قاتىرىش قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى جۇپ قۇراعان تۋىستارىن قىسقى كۇن توقىراۋى بىرلەسكەن دوستىق قيمىلىنا قاتىناسۋعا ۇسىنىس ەتتى. سۋرەتتى لي پىڭيان تۇسىرگەن

  12 - ايدىڭ 20 - كۇنى، شيحۋ قالاسى شيڭيۋان سۋ ىستەرى شەكتى سەرىكتەستىگىنىڭ بايچۋان قالاشىعىنىڭ گىداچۋانزى قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى قىستاق تۇرعىندارىمەن بىرگە تۇشپارا ءتۇيدى. سۋرەتتى گاۋ بو تۇسىرگەن

  12 - ايدىڭ 20 - كۇنى، سانجى قالالىق 2 - بالاباقشاسىنىڭ بالدىرعاندارى وقىتۋشىنىڭ جەتەكشىلىگىندە تۇشپارا ءتۇيدى. سۋرەتتى ياڭ بين تۇسىرگەن