1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. اعىم جاڭالىقتارى
  4. ەل ءىشى حابارلارى
  5. زاڭ - ەرەجە

ءۇش تاراۋ 11 ءتۇرلى شارانى جاريالادى

جوعارى مەكتەپتەن وقۋ بىتىرگەن ستۋدەنتتەر قاتارلى جاستاردىڭ جۇمىستانۋىنا، شارۋاشىلىق قۇرۋىنا دەم بەرەدى

日期:2024年06月21日
来源:人民网
【字体:

جۇڭگو اقپارات تورابىنىڭ 6 – ايدىڭ 19 – كۇنى بەرگەن حابارى. ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگىنىڭ ۋيشين تەكشەسى جاريالاعان حابارعا قاراعاندا، جۋىردا ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگى، وقۋ – اعارتۋ مينيسترلىگى، قازىنا مينيسترلىگى «جوعارى مەكتەپتەن وقۋ بىتىرگەن ستۋدەنتتەر قاتارلى جاستاردىڭ جۇمىستانۋى، شارۋاشىلىق قۇرۋى قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋ جونىندەگى ۇقتىرۋدى» بىرگە باسىپ تاراتىپ، جۇمىستانۋدى ورنىقتىرۋعا ساياتىن 11 ءتۇرلى ساياساتتىق شارانى ورتاعا قويىپ، جوعارى مەكتەپتەن وقۋ بىتىرگەن ستۋدەنتتەر قاتارلى جاستاردىڭ جۇمىستانۋىن، شارۋاشىلىق قۇرۋىن كۇش سالا ىلگەرىلەتەدى.

«ۇقتىرۋدا» مىنالار ايقىندالعان: جۇمىستاندىرۋشى ورىنعا بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجات پەن جۇمىس ورنىن ارتتىرعانى ءۇشىن بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجات ساياساتى بىرىكتىرىلىپ اتقارىلادى، كاسىپورىندار شارتقا تولاتىن وقۋ ءبىتىرۋ جىلىندا جوعارى مەكتەپتەن وقۋ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردى، مەكتەپتەن اتتانعانىمەن ءالى جۇمىستانباعان جوعارى مەكتەپتەن وقۋ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردى جانە جۇمىسسىز قالعانىن تىزىمدەتكەن جاستاردى جۇمىسقا قابىلداسا، جۇمىس ورنىن ارتتىرعانى ءۇشىن ءبىر رەتتىك قوسىمشا قاراجات بەرىلەدى. مەملەكەت مەنشىگىندەگى كاسىپورىنداردا ادام سانى ارتسا، قاراجاتتى دا ارتتىرۋ ساياساتى جالعاستى اتقارىلادى. پراكتيكا مەزگىلى تولماعان پراكتيكانتتارمەن ەڭبەك توقتامىنا قول قويعان كاسىپورىندارعا قالعان پراكتيكا مەرزىمى بويىنشا قوسىمشا قاراجات بەرىلەدى. بۇل ساياساتتاردىڭ بارلىعى 2025 – جىلى 12 – ايدىڭ 31 – كۇنىنە دەيىن اتقارىلادى.