1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. اعىم جاڭالىقتارى
  4. ەل ءىشى حابارلارى
  5. زاڭ - ەرەجە

ايبىندى ۇلى قورعانداعى بۇلت تەڭىزى

日期:2024年06月03日
来源:新疆日报
【字体:

  تاڭەرتەڭ جاڭبىر تولاستاعاندا، حىبەي ولكەسى زۇنحۋا قالاسى لۋانپيڭ اۋدانىنداعى ۇلى قورعاندا بۇلت تەڭىزى كورىنىسى بەلەڭ بەرىپ، بوياۋلى سۋرەتتەي ايبىندى كورىنىس قالىپتاستى.


  5 - ايدىڭ 26 - كۇنى تۇسىرىلگەن حىبەي ولكەسى چىڭدى قالاسى لۋانپيڭ اۋدانىنداعى جينشانليڭ ۇلى قورعان بۇلت تەڭىزى (ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن). شينحۋا اگەنتتىگى تاراتقان (سۋرەتتى جوۋ ۋانپيڭ تۇسىرگەن)


  5 - ايدىڭ 26 - كۇنى تۇسىرىلگەن حىبەي ولكەسى چىڭدى قالاسى لۋانپيڭ اۋدانىنداعى جينشانليڭ ۇلى قورعان بۇلت تەڭىزى (ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن). شينحۋا اگەنتتىگى تاراتقان (سۋرەتتى جوۋ ۋانپيڭ تۇسىرگەن)