1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. ءبىزدىڭ شينجياڭ جاقسى جەر
  4. زاڭ - ەرەجە

شۇيموگوۋ وزەنى جابايى ۇيرەكتەردىڭ قىسقى مەكەنىنە اينالدى

日期:2020年12月04日
来源:天山网
【字体:
11 ـ ايدىڭ 30 ـ كۇنى ٴۇرىمجى قالاسى شۇيموگوۋ باقشاسىنداعى ٴبىر جابايى ۇيرەك كەنەت ۇشا جونەلدى. قازىر 200دەن استام جابايى ۇيرەك وسى ارادا قىستاۋدا.

  11 - ايدىڭ 30 - كۇنى تۇستەن بۇرىن، قالىڭ جاۋعان قاردان كەيىنگى ٴۇرىمجى قالاسى شۇيموگوۋ باقشاسىنداعى اعاش بۇتاقتارى اق كۇمىس القا تاعىندى، وزەن جاعاسى مامىق كورپە جامىلدى. شۇيموگوۋ وزەنىندە سۋ بۋى بۇرقىراپ، سۋ وسىمدىكتەرى بىتىك وسكەن. تاياز سۋدا بالىقتار ارلى - بەرلى شورشىپ، جابايى ۇيرەكتەر ءجۇزىپ جاتتى.