1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. ءبىزدىڭ شينجياڭ جاقسى جەر
  4. زاڭ - ەرەجە

”كەڭىستىكتەگى ماي بوياۋلى سۋرەت“ نارات پانلۇڭگۋ جولىندا سپورتتىڭ قىزىعىنا باتتى

日期:2020年09月22日
来源:天山网
【字体:

  9 - ايدىڭ 20 - كۇنى تۇستەن بۇرىن، شينجياڭ ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسى كۇنەس اۋدانى نارات كورىنىس رايونى پانلۇڭگۋ جولىندا مارافون جارىسىن وتكىزدى، جارىم ارالىقتى جانە 1/4 ارالىقتى مارافون جارىسىنا قاتىناسقان 300گە جۋىق شاباندوز قاتپار - قاتپار تاۋلار اراسىنداعى پانلۇڭگۋ كوشەسىندە جۇگىردى. بەينە ءبىر ”كەڭىستىكتەگى ماي بوتاۋلى سۋرەتتىڭ“ ىشىندە ارالاپ جۇرگەندەي.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، نارات كورىنىس ءوڭىرى 9 ـ ايدىڭ 2 ـ كۇنى قالپىنا كەلىپ اشىلعاننان كەيىن، ساياحات بازارى جەدەل جاندانا ءتۇستى، مەجەمەن ”وكتابر“ ۇزاق دەمالىسى كەزىندە كورىنىس ءوڭىرى ساياحاتتىڭ قاۋىرت كەزىن قارسى الادى.