1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. ءبىزدىڭ شينجياڭ جاقسى جەر
  4. زاڭ - ەرەجە

بۇلتپەن كومكەرىلگەن ساحارا

日期:2020年09月19日
来源:天山网
【字体:

  حىجيڭ اۋدانى بايىنبۇلاق اققۋ كولى سازدىعىنىڭ كەڭىستىگىندەگى ستراتوسفەرالىق بۇلت عاجايىپ كورىنىسى (9 - ايدىڭ 14 - كۇنى ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن).

  سول كۇنى كۇزگى جاڭبىردان كەيىنگى بايىنبۇلاق اققۋ كولى سازدىعىندا پايدا بولعان ستراتوسفەرالىق بۇلت عاجايىپ كورىنىسىنە كەڭىستىكتەن تومەن قاراساڭىز، بۇلت بۇركەنىپ، تۇمان تۇمشالاپ جاتقان، توتەنشە كوركەم كورىنىس كورىنەدى. سۋرەتتى چۋە.