1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. زاڭدار مەن زاڭ-ەرەجەلەر
  4. زاڭ - ەرەجە

3 جىلدان بەرى پروكۋراتۋرا ورگاندارى قارا - سۇرقيا كۇشتەرگە ساياتىن 230 مىڭنان استام ادامعا ايىپتاۋ كوتەردى

日期:2021年02月03日
来源:人民网
【字体:

  زاڭمەن باسقارۋ گازەتىنىڭ حابارى. ءتىلشىنىڭ 2 - ايدىڭ 2 - كۇنى ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسىنان ۇعىسۋىنشا، قارا - سۇرقيا كۇشتەردى الاستاۋ ارناۋلى ارەكەتى باستالعاننان بەرى قاراي، بۇكىل ەلىمىزدەگى پروكۋراتۋرا ورگاندارى قارا - سۇرقيا كۇشتەر قىلمىسىنا ساياتىن 140 مىڭنان استام ادامدى تۇتقىنداۋدى بەكىتىپ، 230 مىڭنان استام ادامعا الەۋمەتتىك ايىپتاۋ كوتەردى، مۇنىڭ ىشىندە، تۇتقىنداۋدى بەكىتكەن قارا - سۇرقيا كۇشتەرگە ساياتىن ادام 29 مىڭ ادام، الەۋمەتتىك ايىپتاۋ كوتەرىلگەن 68 مىڭ ادام.

  ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى 1 - پروكۋراتۋراسىنىڭ باستىعى مياۋ شىڭميڭ بىلاي دەپ تانىستىردى: ارناۋلى كۇرەس باستالعاننان بەرى، مەملەكەتتىك پروكۋراتۋرا ورگاندارى «قارا - سۇرقيا كۇش قىلىسىمكەرىنىڭ بىرەۋىن دە ىرقىنا جىبەرمەۋ، قارا - سۇرقيا كۇشتەر قىلمىسىنا سايمايتىننىڭ بىرەۋىن دە قوسپاۋعا» باستان - اياق تاباندى بولىپ، دەر كەزىندە زاڭ ساياساتتىق قۇجاتتار شىعارىپ زاڭدىق نەگىزبەن قامدادى، ولكە - قالا دارەجەلى پروكۋراتۋرا ورگاندارى قارا - سۇرقيا كۇشتەر قىلمىسىنا ساياتىن ءبىرتۇتاس قاتاڭ باسقاراتىن ءتۇزىم ورناتىپ، قارا كۇشتەر مەن ەرەكشە اۋىر سۇرقيا كۇشتەرگە ساياتىن دەلولاردى بۇكىلدەي قامتۋدى ىلگەرىلەتىپ، كەڭىنەن قاتاڭ باسقارۋ مەن قىلمىستىق ىستەر ساياساتىمەن سايكەستىرىپ، قىلمىسىن، جازاسىن مويىنداعانداردى كەڭىنەن ءبىر جايلى ەتۋ ءتۇزىمىن لايىقتى قولدانۋ سياقتى ءبىرقىدىرۋ قىزمەت شارالارىن ىستەپ، قارا - سۇرقيا كۇشتەرگە ساياتىن ىستەردى، ىسپاتتاردى، باسقىشتاردى جانە زاڭىنىڭ لايىقتى قولدانىلۋىن قاتاڭ مەڭگەردى.

  2020 - جىلى ارناۋلى الاستاۋدىڭ اياقتالاتىن جىلى. بۇكىل ەلدەگى پروكۋراتۋرا ورگاندارى «التىنى تازالاۋ» قىزمەتىن ورنالاستىرىپ، قابىلداعان بارلىق قارا - سۇرقيا كۇشتەرگە ساياتىن دەلولاردىڭ %99.35ىن ءبىتىردى، بۇكىل ەلدەگى قارا كۇشتەردى الاستاۋ كەڭسەسى، سونداي - اق ەڭ جوعارى حالىق پروكۋراتۋراسى نىسانالى باقىلاپ ىستەگەن 150دەن استام ەرەكشە ۇلكەن دەلولاردىڭ بارلىعىنا الەۋمەتتىك ايىپتاۋ كوتەرىپ، ارناۋلى سوققى بەرۋدىڭ ٵرقايسى ساتىداعى، ٵرقايسى جاقتاعى قىزمەتتەرىن ۋاعىندا ورىندادى.

http://kazakh.people.com.cn/15836930.html